[ A+ ] /[ A- ]

Ziektekostenverzekering

De meeste zorgverzek­er­aars hebben de kosten van de Tand­protheti­cus in hun pakket opgenomen. Goed nieuws voor alle mensen die aan een nieuw kun­st­gebit toe zijn. Ondanks de ingri­jpende wijzigin­gen van het zorg­s­telsel bli­jft de ver­goed­ing voor de volledi­ge gebit­sprothese via de Tand­protheti­cus in het basis­pakket. De ver­goed­ing is – net als voorheen – 75 %, maar dat geldt nu voor iedereen! De eigen bij­drage van 25% wordt door­gaans volledig of gedeel­telijk ver­goed uit de aan­vul­lende verzek­er­ing of de eventuele tan­dartsverzek­er­ing.

Vergoeding klikgebit

Het zoge­heten ‘klikgebit’ wordt, inclusief de implan­tat­en, op 125 euro per kaak na hele­maal ver­goed. En ook deze bij­drage kan ten laste komen van uw aan­vul­lende verzek­er­ing! Na toestem­ming van de zorgverzek­er­ing brengt de Implan­toloog de implan­tat­en in uw kaak aan.

Vergoeding kunstgebit

Een kun­st­gebit reparatie of rebas­ing van uw volledi­ge kun­st­gebit wordt voor 100% ver­goed vanu­it de basisverzek­er­ing. De kosten van een gedeel­telijk kun­st­gebit reparatie, zoals een plaat­je of een frame­prothese wordt niet vanu­it de basisverzek­er­ing ver­goed. De ver­goed­ing hier­van is afhanke­lijk van het aan­vul­lende verzek­er­ingspakket.

Vergoeding partiële prothese

Indi­en u een gedeel­telijk kun­st­gebit laat mak­en, kri­jgt u hier­voor geen ver­goed­ing vanu­it de basisverzek­er­ing. Dit geldt zow­el voor een ’plaat­je’ of gedeel­telijk kun­st­gebit die geheel van kun­sthars gemaakt is, als voor een ’frame’ of ’frame­prothese’, met een metaal­ba­sis.

Om de kosten van een gedeel­telijk kun­st­gebit te kun­nen declar­eren moet u een aan­vul­lende verzek­er­ing of tan­dartsverzek­er­ing hebben. Er zijn veel aan­vul­lende verzek­erin­gen die 75% van de kosten voor een gedeel­telijk gebit ver­goe­den. Uw verzek­er­ing kan u daar meer infor­matie over geven, maar het staat ook in uw ver­goedin­gen­overzicht op de web­site van uw zorgverzek­er­ing. Het gaat hier om de vol­gende codes: P10 en P15 voor een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars of de codes P34 en P35 voor een gedeel­telijk kun­st­gebit met metaal­ba­sis, een frame­prothese.

Voor nadere infor­matie betr­e­f­fende de ver­goed­ing van uw eigen bij­drage, ver­wi­jzen wij u naar uw polisvoor­waar­den en/of zorgverzek­er­aar.

Verplicht eigen risico

Naast uw eigen bij­drage bestaat ook het wet­telijk ver­plicht eigen risi­co. Dit is een door de over­heid vast­gesteld eigen risi­co die voor de zorg is vast­gesteld voor behan­delin­gen die vallen onder de basisverzek­er­ing. Informeer bij uw zorgverzek­er­aar wat de stand is van uw eigen risi­co om niet voor ver­rassin­gen te komen staan. In 2016 bedraagt het wet­telijk ver­plicht eigen risi­co €385,- per kalen­der­jaar.

Aangezien de par­tiële prothese en frame­prothese niet onder de basisverzek­er­ing vallen, maar eventueel ver­goed kun­nen wor­den door uw tan­darts of aan­vul­lende verzek­er­ing, geldt de €385,- eigen risi­co niet voor deze behan­delin­gen (P10 en P15 voor een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars of de codes P34 en P35 voor een gedeel­telijk kun­st­gebit met metaal­ba­sis, een frame­prothese).

Share →