[ A+ ] /[ A- ]

De Tandprotheticus weet alles van uw kunstgebit

Een kun­st­gebit dat prachtig oogt en vooral ook com­fort­a­bel draagt; dat is een waar kunst­werk. Op een zek­er moment bent u toe aan een kun­st­gebit. Of u heeft op dit moment een slecht passend of ver­oud­erd kun­st­gebit. Daar kunt u als drager pijn en onge­mak van ondervin­den. Met alle vra­gen en klacht­en over een kun­st­gebit bent u bij de Tand­protheti­cus aan het juiste adres. U kunt nu zon­der ver­wi­jz­ing een afspraak mak­en.

Gun uzelf een gebit om in te lijsten, een lach die gezien mag wor­den en de oploss­ing die pijn en onge­makken ver­helpt.

Wat is een Tandprotheticus?

Een Tand­protheti­cus is een spe­cial­ist in het aan­meten en ver­vaardi­gen van een kun­st­gebit. Daar­voor is hij/zij niet alleen tech­nisch, maar ook medisch-biol­o­gisch opgeleid en heeft de ken­nis in huis om het (ver­van­gende) kun­st­gebit te mak­en dat bij u past. Uit­er­aard wordt er gew­erkt met de nieuw­ste tech­nieken en mate­ri­alen voor het verkri­j­gen van het beste ein­dresul­taat.

Zo werkt de Tandprotheticus

Een tand­prothetis­che prak­tijk bestaat meestal uit een aan­tal mensen, waaron­der de Tand­protheti­cus, tandtech­ni­ci en een sec­reta­resse. De Tand­protheti­cus is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit en zal al zijn mensen aans­turen om een zo goed mogelijk prod­uct af te lev­eren. Het grote voordeel voor u is, dat deze mensen zich onder één dak bevin­den en er zeer accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het kun­st­gebit in uw mond geplaatst kri­jgt werkt de Tand­protheti­cus zelf of samen met zijn tandtech­ni­cus aan uw nieuwe kun­st­gebit. Hier­bij bespreekt hij/zij uw per­soon­lijke wensen.
Na een aan­tal bezoeken aan de Tand­protheti­cus beo­ordeelt hij/zij met u het proe­fkun­st­gebit dat spe­ci­aal voor u in was is gemaakt. Samen met de Tand­protheti­cus con­troleert u nauwkeurig de stand van de tanden, de esthetiek en de func­tie. Veran­derin­gen zijn in dit sta­di­um nog mogelijk. Zodra u het samen eens bent over uw proe­fkun­st­gebit, maakt de Tand­protheti­cus het kun­st­gebit af en plaatst het in uw mond.

 Waarvoor kunt u bij de Tandprotheticus terecht?

  • Advies/informatie
  • Beo­orde­len van de huidi­ge prothese en mond­holte
  • Reparatie en aan­pass­ing van het kun­st­gebit
  • Vernieuwing van het kun­st­gebit
  • Een gedeel­telijk kun­st­gebit, plaat­je of frame
  • Een kun­st­gebit op implan­tat­en, het ‘klikgebit’
  • Nazorg

 

Share →