[ A+ ] /[ A– ]

Kwaliteit

Altijd een Tand­protheti­cus in de buurt: recht op de beste zorg!

Tand­prothetici bek­le­den een wet­telijk erk­end beroep. Zij zijn verenigd in de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­prothetici (ONT). Tand­prothetici kun­nen alleen lid van de ONT zijn als zij de Oplei­d­ing Tand­prothetiek hebben afgerond. Die wordt tegen­wo­ordig gegeven aan de Hogeschool Utrecht. De ONT kent bijna 400 leden, die zijn ver­spreid over het hele land. Er is dus altijd een gediplomeerd Tand­protheti­cus geves­tigd bij u in de buurt.

De ONT ziet toe op de pro­fes­sion­aliteit van haar leden en op de kwaliteit van hun werk. Zo is er een beroep­sprofiel waarin staat aan welke hoog­waardige eisen Tand­prothetici dienen te vol­doen. Het is duidelijk: de ONT is van mening dat u de beste Tand­prothetis­che zorg verdient!

Hagen B.V. is trots op haar lid­maatschap en staat ingeschreven onder lid­num­mer 281.

Meningsver­schillen?

Heeft u een meningsver­schil met de tand­protheti­cus en kunt u dat niet samen oplossen? Als u vindt dat de tand­protheti­cus aan­toon­baar in gebreke is gebleven, kunt u schri­jven of mailen naar de ONT en om bemid­del­ing vragen.

Klant­tevre­den­heid

Vooraf­gaand aan de behan­del­ing vra­gen wij onze cliën­ten deel te nemen aan een onafhanke­lijke klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek. Met de posi­tieve en negatieve aan­tekenin­gen uit deze enquête wordt de dien­stver­len­ing en het pro­duc­taan­bod verder geop­ti­maliseerd. De inbreng van onze cliën­ten is dus van essen­tieel belang voor een con­stante hoge kwaliteit.

Garantie

Uw kun­st­gebit is met zorg ver­vaardigd om een zo goed mogelijk resul­taat te bereiken. Hagen geeft u een jaar garantie op de duurza­amheid. Afhanke­lijk van de overeenkomst met de zorgverzek­er­aar, is in een aan­tal gevallen de garantie zelfs 2 jaar. Vijl of slijp nooit aan uw kunstgebit.

Als u hier­door de pasvorm veran­dert kunt u uit­er­aard geen aanspraak meer maken op de garantie.

Share →