[ A+ ] /[ A- ]

Kwaliteit

Alti­jd een Tand­protheti­cus in de buurt: recht op de beste zorg!

Tand­protheti­ci bek­le­den een wet­telijk erk­end beroep. Zij zijn verenigd in de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­protheti­ci (ONT). Tand­protheti­ci kun­nen alleen lid van de ONT zijn als zij de Oplei­d­ing Tand­prothetiek hebben afgerond. Die wordt tegen­wo­ordig gegeven aan de Hogeschool Utrecht. De ONT kent bij­na 400 leden, die zijn ver­spreid over het hele land. Er is dus alti­jd een gediplomeerd Tand­protheti­cus geves­tigd bij u in de buurt.

De ONT ziet toe op de pro­fes­sion­aliteit van haar leden en op de kwaliteit van hun werk. Zo is er een beroep­sprofiel waarin staat aan welke hoog­waardi­ge eisen Tand­protheti­ci dienen te vol­doen. Het is duidelijk: de ONT is van mening dat u de beste Tand­prothetis­che zorg ver­di­ent!

Hagen B.V. is trots op haar lid­maatschap en staat ingeschreven onder lid­num­mer 281.

Meningsverschillen?

Heeft u een meningsver­schil met de tand­protheti­cus en kunt u dat niet samen oplossen? Als u vin­dt dat de tand­protheti­cus aan­toon­baar in gebreke is gebleven, kunt u schri­jven of mailen naar de ONT en om bemid­del­ing vra­gen.

Klanttevredenheid

Vooraf­gaand aan de behan­del­ing vra­gen wij onze cliën­ten deel te nemen aan een onafhanke­lijke klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek. Met de posi­tieve en negatieve aan­tekenin­gen uit deze enquête wordt de dien­stver­len­ing en het pro­duc­taan­bod verder geop­ti­maliseerd. De inbreng van onze cliën­ten is dus van essen­tieel belang voor een con­stante hoge kwaliteit.

Garantie

Uw kun­st­gebit is met zorg ver­vaardigd om een zo goed mogelijk resul­taat te bereiken. Hagen geeft u een jaar garantie op de duurza­amheid. Afhanke­lijk van de overeenkomst met de zorgverzek­er­aar, is in een aan­tal gevallen de garantie zelfs 2 jaar. Vijl of sli­jp nooit aan uw kun­st­gebit.

Als u hier­door de pasvorm veran­dert kunt u uit­er­aard geen aanspraak meer mak­en op de garantie.

Share →