[ A+ ] /[ A- ]

Huisregels

Huisregels cliënten Rotterdam

Klant­gerichtheid: Tevre­den cliën­ten zijn van doorslaggevende beteke­nis voor de con­tin­uïteit van de organ­isatie. De cliën­ten zullen alti­jd klant­gericht benaderd wor­den, d.w.z. beleefd, duidelijk, vrien­delijk en voorkomend.

Werk­ti­j­den: De prak­tijk in Rot­ter­dam is geopend van 09:00 uur tot 17:00 uur. Van 12:30 uur tot 13:00 uur wordt gepauzeerd. Voor een bezoek op de prak­tijk in Rot­ter­dam dient een afspraak gemaakt te wor­den.

Pri­va­cy: De cliën­tengegevens zullen onbereik­baar voor der­den opge­bor­gen wor­den. Bin­nen en buiten de prak­tijk zal vertrouwelijk met cliënt­gegevens wor­den omge­gaan. Wij zullen er voor zor­gen dat de pri­va­cy van de cliën­ten wordt gewaar­borgd.

Ver­vang­ing: Bij ziek­te of afwezigheid van de Tand­protheti­cus wordt in noodgevallen doorver­wezen naar Tan­darts Jonker.

Klacht­en: Klacht­en wor­den vol­gens klacht­en­pro­ce­dure afge­han­deld.

Beje­gen­ing: Wij benaderen de cliënt alti­jd als een (mede-) mens met nor­male aansprak­en op respect, beleefd­heid en vertrouwen. Boven­di­en tre­den we de cliënt met een beroeps­matige atti­tude tege­moet, uit­gaande van een zo volledig mogelijk begrip voor diens spec­i­fieke prob­le­men, behoeften en eige­naardighe­den zoals vast­gelegd in de kwaliteitscri­te­ria van de NPCF en de codex van de beroepsethiek.

Per­son­eel: Onze werkne­mers zullen op het gebied van vei­ligheid en welz­i­jn (zow­el geestelijk als lichamelijk) begeleid wor­den waar­bij het vol­doen aan de ARBO-wet een min­i­mum is.

Roken: Roken is niet toeges­taan in deze prak­tijk.

Alco­hol en drugs: Het is ver­bo­den alco­hol en/ of drugs te gebruiken in deze prak­tijk.

Hygiëne: In deze prak­tijk wordt hygiënisch gew­erkt. De maa­trege­len en han­delin­gen gericht op het beperken van infectierisico’s zijn vast­gelegd in het pro­to­col prak­tijkhy­giëne van de SNTI.

Vei­ligheid: Er wordt gew­erkt vol­gens de vei­lighei­dsin­struc­tie (bijlage bij het kwaliteit­shand­boek.

Sluiten

Huisregels cliënten Krimpen aan den IJssel

Klant­gerichtheid: Tevre­den cliën­ten zijn van doorslaggevende beteke­nis voor de con­tin­uïteit van de organ­isatie. De cliën­ten zullen alti­jd klant­gericht benaderd wor­den, d.w.z. beleefd, duidelijk, vrien­delijk en voorkomend.

Werk­ti­j­den: De prak­tijk in Krimpen aan den IJs­sel is geopend van 09:00 uur tot 17:00 uur. Van 12:30 uur tot 13:00 uur wordt gepauzeerd. Voor een bezoek op de prak­tijk in Krimpen aan den IJs­sel dient een afspraak gemaakt te wor­den.

Pri­va­cy: De cliën­tengegevens zullen onbereik­baar voor der­den opge­bor­gen wor­den. Bin­nen en buiten de prak­tijk zal vertrouwelijk met cliënt­gegevens wor­den omge­gaan. Wij zullen er voor zor­gen dat de pri­va­cy van de cliën­ten wordt gewaar­borgd.

Ver­vang­ing: Bij ziek­te of afwezigheid van de Tand­protheti­cus wordt in noodgevallen doorver­wezen naar Tan­darts Jonker.

Klacht­en: Klacht­en wor­den vol­gens klacht­en­pro­ce­dure afge­han­deld.

Beje­gen­ing: Wij benaderen de cliënt alti­jd als een (mede-) mens met nor­male aansprak­en op respect, beleefd­heid en vertrouwen. Boven­di­en tre­den we de cliënt met een beroeps­matige atti­tude tege­moet, uit­gaande van een zo volledig mogelijk begrip voor diens spec­i­fieke prob­le­men, behoeften en eige­naardighe­den zoals vast­gelegd in de kwaliteitscri­te­ria van de NPCF en de codex van de beroepsethiek.

Per­son­eel: Onze werkne­mers zullen op het gebied van vei­ligheid en welz­i­jn (zow­el geestelijk als lichamelijk) begeleid wor­den waar­bij het vol­doen aan de ARBO-wet een min­i­mum is.

Roken: Roken is niet toeges­taan in deze prak­tijk.

Alco­hol en drugs: Het is ver­bo­den alco­hol en/ of drugs te gebruiken in deze prak­tijk.

Hygiëne: In deze prak­tijk wordt hygiënisch gew­erkt. De maa­trege­len en han­delin­gen gericht op het beperken van infectierisico’s zijn vast­gelegd in het pro­to­col prak­tijkhy­giëne van de SNTI.

Vei­ligheid: Er wordt gew­erkt vol­gens de vei­lighei­dsin­struc­tie (bijlage bij het kwaliteit­shand­boek).

Sluiten

Share →