[ A+ ] /[ A- ]

Reparatie

Is mijn kunstgebit te repareren?

Na ver­loop van tijd kan het gebeuren dat tanden van het kun­st­gebit afbreken, loskomen of een beet­je beschadi­gen. Tevens komt het voor dat een kun­st­gebit scheurt of in twee stukken breekt. Daar­naast kan de prothese los gaan zit­ten door het slinken van de kak­en.

U kunt bij ons terecht om dit te lat­en her­stellen. Wan­neer reparatie van uw kun­st­gebit regel­matig voorkomt is het tevens ver­standig het gebit te lat­en con­trol­eren. Vaak is er een oorza­ak voor terugk­erende prob­le­men en kan uw Tand­protheti­cus u de oploss­ing bieden.

Tip: Wan­neer u het kun­st­gebit boven de wastafel schoon­maakt, laat daar dan een laag­je water inlopen. U voorkomt daarmee schade als het kun­st­gebit valt.

Hoe komt het dat mijn gebit steeds losser gaat zitten?

In de loop der tijd zal uw mond veran­deren. U kak­en slinken als er geen tanden en kiezen meer in zit­ten en er voort­durend door een kun­st­gebit op gedrukt wordt. Uw kun­st­gebit bli­jft steeds even groot, waar­door er ruimte ontstaat tussen het kun­st­gebit en de kaak. Als het kun­st­gebit niet goed meer past, kan het op som­mige plaat­sen zwaarder gaan drukken. Kri­jgt u hier­door pijn, neem dan con­tact met ons op voor een con­t­role van het kun­st­gebit. Als het kun­st­gebit nog niet ver­sleten is, kan de Tand­protheti­cus een rebas­ing uitvo­eren, waar­door het geen prob­le­men meer veroorza­akt. Na aan­pass­ing kun­nen er enkele pijn­plaat­sen optre­den als gevolg van het strakker zit­ten van het kun­st­gebit. Ook hier­voor kunt u con­tact met ons opne­men.

Klik hier voor meer infor­matie indi­en u meer wilt weten over de rebas­ing van uw prothese.

Share →