[ A+ ] /[ A- ]

Nieuwe prothese

Waarom voelt mijn nieuwe kunstgebit anders aan dat het oude?

Het nieuwe kun­st­gebit heeft een afwijk­ende vor­mgev­ing dan het oude. Ook de tanden en kiezen rak­en elka­ar op een andere manier. Hier­door kan het nieuwe kun­st­gebit in het begin voor wat onge­mak zor­gen. Mogelijke klacht­en zijn: moeil­ijk kun­nen kauwen, moeil­ijk prat­en, slis­sen, gevoelige spieren in het gezicht of gevoelige kaakgewricht­en. Heeft u dus­danig veel prob­le­men dat u geneigd ben het nieuwe kun­st­gebit niet meer te dra­gen, neem dan con­tact met ons op.

Sluiten

Het dragen van mijn nieuwe kunstgebit is pijnlijk, hoort dit?

Het nieuwe kun­st­gebit kan in het begin pijn veroorza­k­en. Bij het plaat­sen van het kun­st­gebit zat het pri­ma, maar na een paar dagen kan het strakker aan­voe­len rond de kak­en. Dit kan pijn­klacht­en veroorza­k­en. Sli­jp of vijl nooit zelf aan uw kun­st­gebit. Dit kan ten koste gaan van de pasvorm. Neem con­tact met ons op, zodat de Tand­protheti­cus u met een een­voudi­ge cor­rec­tie van de pijn kan afhelpen. Let erop dat u geruime tijd, voor­dat u naar de prak­tijk komt het gebit draagt, zodat hij/zij kan zien waar de pijn­lijke plaats zich bevin­dt.

Sluiten

Mag ik vast voedsel eten met een nieuw kunstgebit?

Eén van de belan­grijk­ste func­ties van uw gebit is het kauwen van voed­sel. Met het nieuwe gebit voelt dat wat onwen­nig en zult u voorzichtig zijn. Het is echter niet nodig uit­slui­tend vloeibaar voed­sel te eten. U mag meteen alles proberen. U ervaart zelf het beste wat wel en wat niet kan. Als u veel prob­le­men ondervin­dt, neem dan gerust de eerste paar dagen wat zachter voed­sel, maar probeer zo snel mogelijk uw oude eet­pa­troon op te pakken. Wan­neer blijkt dat het eten van hard­er voed­sel echt niet gaat, dan kunt u con­tact met ons opne­men.

Sluiten

Hoe komt het dat mijn eten niet of anders smaakt?

In het begin kan het voorkomen dat de smaak door de nieuwe prothese iets afneemt. Dit zal zich vaak na korte tijd her­stellen.

Sluiten

Sinds ik een nieuw kunstgebit heb loopt, er speeksel uit mijn mond of ik heb een droge mond. Gaat dat vanzelf weg?

Het is mogelijk dat u last heeft van teveel of juist te weinig speek­sel. Dit is een vaak voorkomend prob­leem dat na enige tijd zal verd­wi­j­nen.

Sluiten

Hoe komt het dat ik niet meer duidelijk spreek?

De spraak kan enige tijd gehin­derd zijn door het nieuwe kun­st­gebit. Enkele klanken zoals de ‘s’, de ‘t’ en de ‘d’ kun­nen in het begin prob­le­men geven. Dit is nor­maal. Meestal gaat het na ver­loop van enkele dagen veel beter. Zonodig kunt u hardop lezen, om ervoor te zor­gen dat alles weer gaat klinken, zoals u gewend was.

Sluiten

Mijn gezicht lijkt dikker. Is dat normaal?

Als u in de spiegel kijkt, zult u erg moeten wen­nen. Door de prothese kan de boven­lip wat ‘voller’ zijn en het gezicht wat min­der ingevallen. Dit is volkomen nor­maal en zal na ver­loop van tijd wen­nen. De enige manier is echter door het kun­st­gebit te dra­gen.

Sluiten

Kan ik spierpijn hebben aan de kauwspieren?

Door­dat uw mond met het nieuwe gebit vaak voller is en de kiezen eerder op elka­ar komen, moeten ook de spieren aan deze nieuwe manier van bijten wen­nen. In het begin kan het gebeuren dat u een soort spier­pi­jn aan de kauwspieren voelt. Hoewel dit erg verve­lend kan zijn, is het toch belan­grijk het nieuwe kun­st­gebit te bli­jven dra­gen, zodat ook de spieren zo snel mogelijk gewend rak­en. Bel voor bli­jvende prob­le­men met uw Tand­protheti­cus, zodat hij/zij samen met u naar een oploss­ing kan zoeken.

Sluiten

Ik kan mijn nieuwe kunstgebit niet uitkrijgen. Wat moet ik doen?

Als u uw prothese ’s avonds niet uitkri­jgt, heeft deze een uit­stek­ende pasvorm. Door met water uw mond te spoe­len, wordt het vac­uüm tussen het gebit en het tand­vlees ver­bro­ken en kunt u het gebit makke­lijk uit­doen.

Sluiten

Share →