[ A+ ] /[ A– ]

Con­t­role

Hoe vaak moet ik op con­t­role komen?

Om pijn te voorkomen en om loszit­ten van het kun­st­gebit tijdig te kun­nen con­stateren, is het aan te beve­len min­stens één keer per twee jaar naar uw Tand­protheti­cus te gaan voor con­t­role. Hagen hanteert een jaar­lijkse con­t­role, waar­voor u automa­tisch een oproep ont­vangt. Con­t­role is bij Hagen altijd gratis. Het is ver­standig dit advies op te vol­gen, ook als u geen klachten of prob­le­men heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo onge­merkt dat het in eerste instantie niet opvalt.

Als u regel­matig terug­gaat voor con­t­role, houdt uw Tand­protheti­cus alles voor u in de gaten. Hij/zij kan uw kun­st­gebit weer goed passend maken of u op tijd aan­raden om een nieuw kun­st­gebit te laten maken. Meestal is een kun­st­gebit na vijf tot acht jaar ver­sleten. De Tand­protheti­cus con­troleert of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kun­st­gebit of bij mensen die een kun­st­gebit al jaren­lang dra­gen, kun­nen mondafwijkin­gen ontstaan. Wij voorkomen liever prob­le­men, voor­dat ze ontstaan.

Share →