[ A+ ] /[ A- ]

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe veror­den­ing op de pri­va­cy­wet­gev­ing in.

Hoe gaat Tand­prothetis­che prak­tijk ʺHa­genʺ BV met deze pri­va­cy om?

Pri­va­cy regle­ment
Voor een goede mond­zorg behan­del­ing is het noodza­ke­lijk van iedere patiënt(e) een patiënt­dossier samen te stellen. Het dossier bevat aan­tekenin­gen over zijn/haar gebit­stoe­s­tand, gegevens over de uit­gevo­erde behan­delin­gen en ver­sla­gen van onder­zoeken. Ook wor­den gegevens opgenomen die elders, bijvoor­beeld bij zijn/haar huis­arts, met zijn/haar toestem­ming zijn opgevraagd. Omge­keerd kun­nen gegevens uit het dossier wor­den ver­strekt aan andere zorgver­len­ers. Dit gebeurt niet wan­neer hij/zij daar uit­drukke­lijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kun­nen ook door een waarne­mer of voor over­leg met andere mond­zorgkundi­gen wor­den gebruikt.
Een beperkt aan­tal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de finan­ciële admin­is­tratie. Ook wor­den gegevens uit het dossier aan anderen ver­strekt als dat wet­telijk is voorgeschreven.

Beveilig­ing van de gegevens
De prak­tijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig wor­den opge­bor­gen, dat deze niet ver­loren rak­en en niet in onbevoegde han­den komen. Alleen recht­streeks bij de behan­del­ing betrokken per­so­n­en hebben toe­gang tot de gegevens. Bijvoor­beeld de mond­hy­giëniste, de assis­tent of een waarne­mer. Zij hebben alleen toe­gang tot die gegevens in het dossier die noodza­ke­lijk zijn voor hun taak. Deze per­so­n­en zijn uit­er­aard ver­plicht tot geheimhoud­ing.

Bewaarter­mi­jn
De algemene bewaarter­mi­jn van de gegevens is vijf­tien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten wor­den, bijvoor­beeld omdat dit van belang is voor lan­glopende of terugk­erende behan­delin­gen. Het ini­ti­atief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uit­gaan.

Recht tot inzage, afschrift, cor­rec­tie, aan­vulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens ver­zoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vra­gen deze te cor­rigeren. Hij/zij kan ook vra­gen om een door de mond­zorg afgegeven(aanvullende) verk­lar­ing over de gegevens aan het dossier toe te voe­gen. Hij/zij kan ook, indi­en hij/zij pri­js stelt op bewar­ing van de gegevens, ver­zoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te scher­men. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval bin­nen vier weken, een reac­tie te ont­van­gen.

Recht op ver­wi­jder­ing en verni­etig­ing
De patiënt(e) kan vra­gen (een deel van) zijn/haar gegevens te verni­eti­gen. Dit ver­zoek moet bin­nen drie maan­den uit­gevo­erd wor­den, ten­z­ij aan­nemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aan­merke­lijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wet­telijke bepal­ing verni­etig­ing ver­biedt.

Klacht­en
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indi­enen van een klacht bij de Autoriteit Per­soon­s­gegeven.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *