[ A+ ] /[ A- ]

Last van mijn kunstgebit?

Uw mond leeft en veran­dert in de loop der tijd. Uw kak­en slinken en wor­den dus klein­er, maar omdat uw prothese even groot bli­jft en uw kak­en slinken, kan de pasvorm van uw prothese in deze peri­ode onge­merkt veran­deren. U kunt hier­door irri­tatie en pijn­klacht­en kri­j­gen.

Een niet goed zit­tend kun­st­gebit kan o.a. de vol­gende klacht­en bren­gen:

  • Prob­le­men met eten
  • Prob­le­men met prat­en
  • Moeil­ijk lachen
  • Irri­tatie los zit­ten
  • Tand­vlees irri­tatie
  • Breuk van uw kun­st­gebit
  • Gelaat­sprob­le­men

U hoeft niet door te bli­jven lopen met last aan uw kun­st­gebit. Er zijn vele mogelijkhe­den waar­door een kun­st­gebit per­fect kan aansluiten in uw mond.

Wij beve­len u alti­jd aan om 1 keer per jaar ook uw goed zit­tende kun­st­gebit te lat­en con­trol­eren. De pasvorm van uw prothese kan in deze peri­ode namelijk onge­merkt veran­deren.

Wij kun­nen prob­le­men aan uw kun­st­gebit voorkomen en ver­helpen door mid­del van Rebasen. Rebasen is het con­trol­eren en opvullen van uw kun­st­gebit of klikgebit zodat deze weer goed in uw mond aansluit. Hier­door ondervind u geen irri­taties en bli­jft uw kun­st­gebit of klikgebit opti­maal schoon.

Is uw prothese ern­stig ver­sleten of doen zich andere prob­le­men voor, dan kun­nen we de mogelijkhe­den bespreken voor het ver­van­gen van de prothese. Dit mag door­gaans na een peri­ode van 5 jaar.

Een tijdi­ge cor­rec­tie kan heel wat nar­igheid voorkomen, tevens kun­nen wij u indi­en nodig en uit­er­aard als u dat wilt, adviseren/informeren welke mogelijkhe­den er zijn om met behulp van implan­tat­en meer hou­vast te bieden aan een loszit­tend kun­st­gebit.

 

Share →