[ A+ ] /[ A– ]

Kun­st­gebit Rotterdam?

Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit? Of bent u juist toe aan een kun­st­gebit in Rot­ter­dam? Voor een per­fect klikgebit op implan­taten of kun­st­gebit Rot­ter­dam komt u bij Tand­prothetis­che prak­tijk Hagen. Sinds 1944 houdt ons bedrijf zich al bezig met tand­heelkunde. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit  of een klikgebit op implan­taten in Rot­ter­dam: bij ons kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies en begelei­d­ing. Wij houden altijd reken­ing met al uw indi­vidu­ele wensen. Voor het verkri­j­gen van het beste ein­dresul­taat wordt er in onze tand­prothetis­che prak­tijk gew­erkt met de nieuw­ste tech­nieken en materialen.

Waarom langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit in Rot­ter­dam? Dankzij de klikgebit op implan­taten kan dit nu defin­i­tief verleden tijd zijn bij onze tand­prothetis­che prak­tijk in Rot­ter­dam. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

Alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies;

  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­prothetici (ONT);
  • Er geldt boven­dien bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­taten in Rot­ter­dam? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mulier. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

Kun­st­gebit Rot­ter­dam ver­sus klikgebit op implantaten

Een volledige prothese of kun­st­gebit is een hulp­mid­del in het geval, dat alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothese dragers in Ned­er­land. Een kun­st­gebit Rot­ter­dam kan los komen te zit­ten of er kun­nen andere prob­le­men voorkomen. De oploss­ing hier­voor is de meest voorkomende vorm van implantologie.

We hebben het hier over het zoge­noemde klikgebit op implan­taten in Rot­ter­dam. Indien implan­taten bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jst Hagen u door naar de Implan­toloog, die tevens geves­tigd is bin­nen onze prak­tijk. Tij­dens dit con­sult bij de Implan­toloog beo­ordeelt hij of implanteren mogelijk is.

Tand­prothetis­che Prak­tijk “Hagen” BV neemt nieuwe cliën­ten aan. Behan­del­ing geschiedt vol­gens afspraak. Ver­goed­ing door uw zorgverzek­er­aar is mogelijk.

Share →