[ A+ ] /[ A– ]

De Tand­protheti­cus weet alles van uw kun­st­gebit in Oud­erk­erk aan den IJssel

Op een zeker moment bent u toe aan een kun­st­gebit in Oud­erk­erk aan den IJs­sel. Of heeft u een slecht passende of ver­oud­erd kun­st­gebit? U kunt daar als drager pijn en onge­mak van ondervin­den. Bij Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen bent u met alle vra­gen en klachten over een kun­st­gebit in Oud­erk­erk aan den IJs­sel aan het juiste adres. Ons prak­tijk is immers al sinds 1944 actief in de tand­heelkunde. Ook kunt u bij ons terecht voor een klikgebit op implan­taten in Oud­erk­erk aan den IJs­sel. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit of een klikgebit op implan­taten in Oud­erk­erk aan den IJs­sel: bij ons kri­jgt u alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies.

Dankzij de vele mogelijkhe­den van Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen hoeft u niet langer onge­mak te ondervin­den. Ook niet als het onge­mak een loszit­tend kun­st­gebit in Oud­erk­erk aan den IJs­sel is. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

  • Alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies;
  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­prothetici (ONT);
  • Er geldt boven­dien bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­taten in Oud­erk­erk aan den IJs­sel? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mulier. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn o.a. geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

Kun­st­gebit ver­sus klikgebit op implan­taten in Oud­erk­erk aan den IJssel

Een volledige prothese of kun­st­gebit is een hulp­mid­del in het geval dat alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothese dragers in Ned­er­land. Een kun­st­gebit in Oud­erk­erk aan den IJs­sel kan los komen te zit­ten of er kun­nen andere prob­le­men voorkomen. De oploss­ing hier­voor is de meest voorkomende vorm van implantologie.

We hebben het hier over het zoge­noemde klikgebit op implan­taten in Oud­erk­erk aan den IJs­sel. Indien implan­taten bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jst Hagen u door naar de implan­toloog die tevens geves­tigd is bin­nen onze prak­tijk. Tij­dens dit con­sult bij de implan­toloog beo­ordeelt hij of implanteren mogelijk is.

Tand­prothetis­che Prak­tijk “Hagen” BV neemt nieuwe cliën­ten aan. Behan­del­ing geschiedt vol­gens afspraak. Ver­goed­ing door uw zorgverzek­er­aar is mogelijk.

Share →