[ A+ ] /[ A– ]

Kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland?

Op een zeker moment bent u toe aan een kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland. Of heeft u een slecht passende of ver­oud­erd kun­st­gebit? U kunt daar als drager pijn en onge­mak van ondervin­den. Bij Tand­prothetisch Prak­tijk Hagen bent u met al uw vra­gen en klachten over een kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland aan het juiste adres. Ons prak­tijk is immers al sinds 1944 actief in de tand­heelkunde. Ook kunt u bij ons terecht voor een klikgebit op implan­taten in Nieuw-Lekkerland. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit of een klikgebit op implan­taten in Nieuw-Lekkerland, bij ons kri­jgt u alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies.

Dankzij de vele mogelijkhe­den van Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen hoeft u niet langer onge­mak te ondervin­den. Ook niet als het onge­mak een loszit­tend kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland betreft. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

  • Alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies;
  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­prothetici (ONT);
  • Er geldt boven­dien bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­taten in Nieuw-Lekkerland? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mulier. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn o.a. geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

 Het dra­gen van mijn nieuwe kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland is pijnlijk?

Dit soort vra­gen zien wij in onze prak­tijk vaak voor­bij komen. Een nieuw kun­st­gebit, uit regio Nieuw-Lekkerland, kan in het begin­sta­dium pijn veroorza­ken. Bij het plaat­sen van het kun­st­gebit zat deze prima, maar na een paar dagen kan het strakker aan­voe­len rond de kaken. Dit is vee­lal de oorzaak van de pijn­klachten, die u kan kri­j­gen. Als u deze pijn­klachten heeft, is het raadzaam om con­tact met ons op te nemen. Dit zodat wij u met een­voudige cor­rec­tie van die pijn kun­nen afhelpen. Let hier­bij wel op, dat u het kun­st­gebit in Nieuw-Lekkerland al geruime tijd draagt.

Bli­jft u de pijn of andere onge­makken toch houden, zoals een loszit­tend kun­st­gebit? Dan kun­nen wij met u gaan over­leggen tij­dens een con­sult over de mogelijkhe­den van een klikgebit op implan­taten in regio Nieuw-Lekkerland. U moet bij klachten wel aan denken, dat het nor­maal func­tioneren, zoals eten en spreken, belem­merd kan wor­den door de pijn.

De pro­ce­dure voor een prothese op implantaten

Om een prothese op implan­taten te laten maken bent u wel enige tijd bezig. De hele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer elf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en vijf weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een lan­gere ter­mijn. Hagen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risico van het afs­toten van de implan­taten. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dragen.

Meer weten of nog spec­i­fieke vra­gen na deze beknopte infor­matie? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mulier of tele­foon 010 – 466 66 03. Wij zijn ook hierin gespe­cialiseerd en informeren u graag nader.

Share →