[ A+ ] /[ A- ]

Kunstgebit in Nieuw-Lekkerland?

Op een zek­er moment bent u toe aan een kun­st­gebit in Nieuw-Lekker­land. Of heeft u een slecht passende of ver­oud­erd kun­st­gebit? U kunt daar als drager pijn en onge­mak van ondervin­den. Bij Tand­prothetisch Prak­tijk Hagen bent u met al uw vra­gen en klacht­en over een kun­st­gebit in Nieuw-Lekker­land aan het juiste adres. Ons prak­tijk is immers al sinds 1944 actief in de tand­heelkunde. Ook kunt u bij ons terecht voor een klikgebit op implan­tat­en in Nieuw-Lekker­land. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit of een klikgebit op implan­tat­en in Nieuw-Lekker­land, bij ons kri­jgt u alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies.

Dankz­ij de vele mogelijkhe­den van Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen hoeft u niet langer onge­mak te ondervin­den. Ook niet als het onge­mak een loszit­tend kun­st­gebit in Nieuw-Lekker­land betre­ft. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

  • Alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies;
  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­protheti­ci (ONT);
  • Er geldt boven­di­en bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzek­er­aar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­tat­en in Nieuw-Lekker­land? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­muli­er. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn o.a. geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

 Het dragen van mijn nieuwe kunstgebit in Nieuw-Lekkerland is pijnlijk?

Dit soort vra­gen zien wij in onze prak­tijk vaak voor­bij komen. Een nieuw kun­st­gebit, uit regio Nieuw-Lekker­land, kan in het begin­sta­di­um pijn veroorza­k­en. Bij het plaat­sen van het kun­st­gebit zat deze pri­ma, maar na een paar dagen kan het strakker aan­voe­len rond de kak­en. Dit is vee­lal de oorza­ak van de pijn­klacht­en, die u kan kri­j­gen. Als u deze pijn­klacht­en heeft, is het raadza­am om con­tact met ons op te nemen. Dit zodat wij u met een­voudi­ge cor­rec­tie van die pijn kun­nen afhelpen. Let hier­bij wel op, dat u het kun­st­gebit in Nieuw-Lekker­land al geruime tijd draagt.

Bli­jft u de pijn of andere onge­makken toch houden, zoals een loszit­tend kun­st­gebit? Dan kun­nen wij met u gaan over­leggen tij­dens een con­sult over de mogelijkhe­den van een klikgebit op implan­tat­en in regio Nieuw-Lekker­land. U moet bij klacht­en wel aan denken, dat het nor­maal func­tioneren, zoals eten en spreken, belem­merd kan wor­den door de pijn.

De procedure voor een prothese op implantaten

Om een prothese op implan­tat­en te lat­en mak­en bent u wel enige tijd bezig. De hele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer elf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en vijf weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een lan­gere ter­mi­jn. Hagen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risi­co van het afs­toten van de implan­tat­en. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dra­gen.

Meer weten of nog spec­i­fieke vra­gen na deze beknopte infor­matie? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­muli­er of tele­foon 010 – 466 66 03. Wij zijn ook hierin gespe­cialiseerd en informeren u graag nad­er.

Share →