[ A+ ] /[ A– ]

Kun­st­gebit in Lekkerkerk?

Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit? Of bent u juist toe aan een kun­st­gebit in Lekkerk­erk? Voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­taten in Lekkerk­erk kunt u terecht bij Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen. Sinds 1944 houdt ons bedrijf zich al bezig met tand­heelkunde. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit of een klikgebit op implan­taten in Lekkerk­erk: bij ons kri­jgt u alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies. Wij houden altijd reken­ing met al uw indi­vidu­ele wensen. Voor het verkri­j­gen van het beste ein­dresul­taat wordt er in onze tand­prothetis­che prak­tijk gew­erkt met de nieuw­ste tech­nieken en materialen.

Waarom langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit in Lekkerk­erk? Dankzij de klikgebit op implan­taten kan dit nu defin­i­tief verleden tijd zijn bij onze tand­prothetis­che prak­tijk in Lekkerk­erk. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

  •  Alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies;
  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­prothetici (ONT);
  • Er geldt boven­dien bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­taten in Lekkerk­erk? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mulier. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

Zo werkt de Tand­protheti­cus voor uw kun­st­gebit of klikgebit op implan­taten in Lekkerkerk

De Tand­protheti­cus is ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit in Lekkerk­erk. En zal daar­naast ook de mensen moeten aans­turen om tot een zo goed mogelijk prod­uct te komen. Het voordeel voor u hier­bij is dat al deze mensen zich bij ons onder één dak bevin­den en zo uiterst accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat het kun­st­gebit in uw mond geplaatst wordt, is er gew­erkt aan uw nieuwe kun­st­gebit in regio Lekkerkerk.

Als het kun­st­gebit bij u te los zit of indien u andere onge­makken heeft, wordt er onder­zocht of een klikgebit op implan­taten in Lekkerk­erk beter bij uw wensen past. De hele pro­ce­dure – de foto, de aan­vraag, het implanteren en het maken van het nieuwe ‘klikgebit’– vindt plaats in onze prak­tijk. Nu kan het ‘klikgebit’ ver­vaardigd gaan wor­den. Op de implan­taten wordt een met­alen staafje vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Aldus de verk­lar­ing van de term ‘klikgebit’.

Share →