[ A+ ] /[ A- ]

De Tandprotheticus weet alles van uw kunstgebit in Krimpen aan den Lek

Op een zek­er moment bent u toe aan een kun­st­gebit in Krimpen aan den Lek. Of heeft u een slecht passend of ver­oud­erd kun­st­gebit? U kunt daar als drager pijn en onge­mak van ondervin­den. Bij Tand­prothetisch Prak­tijk Hagen bent u met alle vra­gen en klacht­en over een kun­st­gebit in Krimpen aan den Lek aan het juiste adres. Onze prak­tijk is immers al sinds 1944 actief in de tand­heelkunde. Ook kunt u bij ons terecht voor een klikgebit op implan­tat­en in Krimpen aan den Lek. Of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit of een klikgebit op implan­tat­en in Krimpen aan den Lek: bij ons kri­jgt u alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies.

Dankz­ij de vele mogelijkhe­den van Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen hoeft u niet langer onge­mak te ondervin­den. Ook niet als het onge­mak een loszit­tend kun­st­gebit in Krimpen aan den Lek is. Naast dit voordeel bent u bij ons ook verzek­erd van:

  • Alle aan­dacht, begelei­d­ing en een per­soon­lijk advies;
  • Zeer grote tevre­den klantenkring;
  • Ook het adres voor par­tiële prothe­ses, aan­passin­gen en reparaties;
  • Lid van de Organ­isatie van Ned­er­landse Tand­protheti­ci (ONT);
  • Er geldt boven­di­en bij ons een ver­goed­ing door uw zorgverzek­er­aar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkhe­den voor een kun­st­gebit of klikgebit op implan­tat­en in Krimpen aan den Lek? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­muli­er. Of bel naar onze ves­tig­ing in Rot­ter­dam: 010 – 466 66 03. Wij zijn o.a. geves­tigd aan de Zwart Janstraat 122a in Rot­ter­dam.

Zo werkt de Tandprotheticus voor uw kunstgebit of klikgebit op implantaten in Krimpen aan den Lek

De Tand­protheti­cus is ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit in Krimpen aan den Lek. En zal daar­naast ook de mensen moeten aans­turen om tot een zo goed mogelijk prod­uct te komen. Het voordeel voor u hier­bij is dat al deze mensen bij ons zich onder één dak bevin­den en zo uiterst accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment, dat het kun­st­gebit in uw mond geplaatst wordt, is er gew­erkt aan uw nieuwe kun­st­gebit in regio Krimpen aan den Lek.

Als het kun­st­gebit bij u te los zit of indi­en u andere onge­makken heeft, wordt er onder­zocht of een klikgebit op implan­tat­en in Krimpen aan den Lek beter bij uw wensen past. De hele pro­ce­dure – de foto, de aan­vraag, het implanteren en het mak­en van het nieuwe ‘klikgebit’– vin­dt plaats in onze prak­tijk. Nu kan het ‘klikgebit’ ver­vaardigd gaan wor­den. Op de implan­tat­en wordt een met­al­en staaf­je vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Aldus de verk­lar­ing van de term ‘klikgebit’.

Share →