[ A+ ] /[ A- ]

De volledige prothese of kunstgebit

Een volledi­ge prothese of kun­st­gebit is een hulp­mid­del in het geval dat alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn bij­na drie miljoen volledi­ge prothese dragers in Ned­er­land.

Door het speek­sel­laag­je tussen het kun­st­stof van de prothese en uw tand­vlees zuigt het kun­st­gebit zich vast in de mond (reten­tie). De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kak­en en de mond­spieren. U kunt zich waarschi­jn­lijk wel goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet alti­jd een­voudig is. Een deel van de prothese dragers heeft dan ook prob­le­men hier­mee. Het is vaak het ondergebit wat klacht­en geeft door­dat o.a. het draagvlak van de kaak daar veel klein­er is. Dankz­ij implan­tat­en kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oploss­ing gebo­den wor­den.

Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese spe­ci­aal op maat gemaakt. Om de kauw en spreek­func­tie met de prothese te her­stellen zullen een aan­tal stap­pen (4 tot 6) door­lopen moeten wor­den. Het cos­metis­che ein­dresul­taat is ook een belan­grijke fac­tor en alles teza­men maakt door de behan­de­laar en tech­ni­cus zeer nauwkeurig gew­erkt wor­den om deze func­ties bij u te her­stellen.

Hoe wordt een kunstgebit gemaakt?

De eerste afdruk

Om een kun­st­gebit te mak­en zal de behan­de­laar eerst een afdruk met stan­daardle­pels en een stug aange­maakt afdruk­ma­te­ri­aal (algi­naat). Het is belan­grijk dat in de deze afdruk de over­gang van kaak naar wang (omslag­plooi) staat. Van deze afdruk wordt in het tandtech­nisch lab­o­ra­to­ri­um een gipsmod­el gemaakt, waarop van kun­st­stof een indi­vidu­ele lep­el wordt ver­vaardigd. Met deze indi­vidu­ele lep­el, die op maat is gemaakt voor de mond van de cliënt, kan een pre­cisie afdruk wor­den genomen.

Met behulp van de door de tech­ni­cus ver­vaardigde lep­el wordt in deze fase een indi­vidu­ele afdruk gemaakt waar veel aan­dacht besteed wordt aan het afvor­men van de belan­grijke delen van uw nieuwe prothese, namelijk de ran­den die de uitein­delijke begren­z­ing en afs­luit­ing zullen vormen.De pre­cisie of indi­vidu­ele afdruk

De indi­vidu­ele lep­el kan wor­den voorzien van een ran­dop­bouw. Dit is een laag­je harde was die de over­gan­gen beter mar­keert en de spier­aan­hechtin­gen aangeeft. Als laat­ste wordt dan een licht vloeibaar (sil­i­co­nen) afdruk­ma­te­ri­aal gebruikt voor de defin­i­tieve afdruk. De mond en wangspieren wor­den tij­dens het uithard­en gema­nip­uleerd, (mus­cle trim­ming), om de meest gebruik­te beweg­in­gen te imiteren en de ran­den van de uitein­delijke prothese aan te geven.

Beetbepaling

Van de indi­vidu­ele afdruk wor­den door de tandtech­ni­cus weer nieuwe gipsmod­ellen gemaakt waarop een set beet­plat­en gemaakt wordt. Deze beet­plat­en hebben waswallen. De beet­plat­en wor­den door de behan­de­laar gebruikt om de relatie tussen uw onder en bovenkaak te reg­is­teren en tevens om te bepalen waar uitein­delijk de tanden en kiezen komen te staan. Tij­dens deze afspraak wordt, uit­er­aard in samen­spraak met de cliënt, gekeken naar de kleur en de vorm van uw nieuwe tanden.

Passen in was

Met de gegevens die in de vorige stap zijn verza­meld gaat de tandtech­ni­cus aan de gang om een pasprothese voor u te mak­en en in deze fase wordt er gekeken of de bee­treg­is­tratie goed is bepaald en uit­er­aard wordt gekeken of de uit­ge­zochte tanden mooi passen bij het uiter­lijk. Als iedereen tevre­den is over het resul­taat dan gaat de pasprothese nog terug naar de tandtech­ni­cus die de prothese omzet naar kun­st­stof en glad afw­erkt. In de vol­gende zit­ting kan de prothese geplaatst wor­den. De pas­fase kan indi­en nodig meerdere malen wor­den her­haald tot het gewen­ste resul­taat is behaald.

 

Share →