[ A+ ] /[ A- ]

Verzorging van uw nieuwe kunstgebit

Wat u moet weten over uw nieuwe kunstgebit

U heeft een nieuw kun­st­gebit dat prachtig oogt en com­fort­a­bel draagt: een waar kunst­werk eigen­lijk. Om die lach die gezien mag wor­den ook te behouden, is het ver­standig om onder­staande infor­matie door te lezen.

Maak uw kunstgebit goed schoon

Het is belan­grijk dat u uw nieuwe kun­st­gebit na iedere maalti­jd goed schoon­maakt. Na een paar uur dra­gen komen er, net als bij natu­urlijke tanden, voed­sel­resten en bac­ter­iën op uw kun­st­gebit. Boven­di­en kan een kun­st­gebit verkleuren door nico­tine, thee, wijn, enzovoort. U kunt uw kun­st­gebit schoon­mak­en met een prothe­se­bors­tel en was­mid­del, of met een spe­ci­aal prothe­sere­inig­ingsmid­del. Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len, zoals vloeibaar schu­ur­mid­del, bleek­wa­ter of tand­pas­ta.

Tip: voorkom schade. Als u uw kun­st­gebit boven een wastafel schoon­maakt, kunt u voor­dat u begint, een laag­je water in de wastafel lat­en staan. Zo voorkomt u schade als het kun­st­gebit valt.

Sluiten

Masseer uw kaken regelmatig

U houdt uw kak­en in betere con­di­tie als u elke keer na het schoon­mak­en van uw kun­st­gebit, het tand­vlees van uw boven- en onderkaak reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tanden­bors­tel. Zo masseert u ook uw kak­en, wat de door­bloed­ing bevordert.

Sluiten

Doe ’s nachts uw kunstgebit uit

Doe uw kun­st­gebit, in ieder geval het ondergebit, ’s nachts uit. Het inhouden van het kun­st­gebit kan lei­den tot ver­min­derde door­bloed­ing van het sli­jmvlies. Hier­door slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw kun­st­gebit niet goed meer past en gaat irriteren.

Sluiten

De tandprotheticus helpt bij ongemakken

Uw kun­st­gebit is met alle aan­dacht spe­ci­aal voor u gemaakt door uw tand­protheti­cus. Maar het zijn natu­urlijk niet uw eigen tanden; uw kun­st­gebit bli­jft een ver­vang­ing. Daarom kun­nen zich in de indraag­pe­ri­ode prob­le­men voor­doen. U hoeft zich hier­door niet te lat­en ont­moedi­gen, vaak lost het zich vanzelf op. Uit­er­aard kan uw tand­protheti­cus u bij een onge­mak ook helpen.

Sluiten

Pijnlijk tandvlees

Omdat het tand­vlees van uw kaak teer is, kan een nieuw kun­st­gebit in het begin irriteren. Zulke pijn­klacht­en verd­wi­j­nen meestal niet vanzelf, u kunt het beste terug­gaan naar uw tand­protheti­cus. Die kan de pijn ver­helpen door kleine cor­rec­ties aan uw kun­st­gebit aan te bren­gen.

Voor­dat u met pijn­klacht­en naar uw tand­protheti­cus gaat, moet u uw kun­st­gebit wel enige tijd gedra­gen hebben, dan is de plek van de klacht beter te zien. Soms zijn een aan­tal bezoeken aan uw tand­protheti­cus nodig om de klacht naar tevre­den­heid op te lossen.

Sluiten

Moeilijk spreken

Na plaats­ing van uw kun­st­gebit kunt u tijdelijk wat spraak­moeil­ijkhe­den ondervin­den. Dit is vaak een kwest­ie van gewen­ning. Als u hier last van heeft, raden wij u aan extra te oefe­nen op woor­den en klanken waar u moeite mee heeft.

Sluiten

Moeizaam eten

In het begin kan eten moeiza­am gaan. Om te wen­nen aan het eten met een kun­st­gebit kunt u het beste begin­nen met voorzichtig eten, bijvoor­beeld kleine hap­jes. In het alge­meen geldt dat u met een kun­st­gebit geen extreme din­gen kunt doen. U kunt dus beter niet uw mond wijd ope­nen of uw tong te ver uit­steken.

Sluiten

Smaak veranderd

In het begin kan uw smaak een beet­je veran­deren. Na ver­loop van tijd her­stelt dit zich vanzelf.

Sluiten

Meer of minder speeksel

De speek­selvorm­ing raakt door een nieuwe kun­st­gebit wel eens in de war. U kunt een droge of juist te vochtige mond kri­j­gen. Dit gaat vanzelf weer over.

Sluiten

Hoe lang gaat een kunstgebit mee?

De ver­ant­wo­orde lev­ens­du­ur van een kun­st­gebit is vijf tot acht jaar. Dit kan indi­vidueel heel ver­schil­lend zijn. Bij som­mige gevallen gaat het kun­st­gebit wat langer mee. Zodra uw kun­st­gebit los gaat zit­ten of pijn gaat doen, is het ver­standig om con­tact op te nemen met uw tand­protheti­cus. Vaak kan de pasvorm met een nieuwe basis(voering) her­steld wor­den. Laat uw kun­st­gebit in elk geval min­i­maal één maal per twee jaar con­trol­eren. Hagen hanteert een jaar­lijkse con­t­role. Hier­voor kri­jgt u automa­tisch de jaar­lijkse oproep. Con­t­role is bij Hagen volkomen gratis.

Sluiten

Share →