[ A+ ] /[ A– ]

Tarieven­li­jst Tand­prothetis­che Prak­tijk “Hagen” B.V.

Hieron­der vindt u een lijst van presta­ties, codes en tarieven vast­gesteld door de Ned­er­landse Zor­gau­toriteit. De tarieven­li­jst geldt van 1 jan­u­ari 2018 t/m 31 decem­ber 2018. Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw zorgverzek­er­aar een con­tract heeft afges­loten met onze prak­tijk kun­nen andere tarieven gelden.

Wegens grote vari­atie in mate­ri­aal– en/of tech­niekkosten per patiënt maken deze geen onderdeel uit van de vast­gestelde stan­daard­prijs van de presta­tie, maar wor­den apart in reken­ing gebracht. De betr­e­f­fende presta­ties zijn gemar­keerd met een sterretje (*).

Con­sul­tatie en diagnostiek

Tarieven con­sul­tatie en diagnostiek:

C11 Peri­odieke con­t­role € 21,-
C13 Prob­leemgericht con­sult € 21,-
C22 Schriftelijke medis­che anam­nese € 21,-

(De peri­odieke con­t­role, het prob­leemgericht con­sult en de schriftelijke medis­che anam­nese zijn bij Hagen gratis)

Sluiten

Kun­st­gebit­ten

Tarieven kun­st­gebit­ten:

P02* Opvullen volledig kun­st­gebit, indi­rect met ran­dop­bouw € 82,89
P06 Tis­sue con­di­tion­ing volledig kun­st­gebit € 38,68
P07* Reparatie volledig kun­st­gebit, zon­der afdruk € 16,58
P08* Reparatie volledig kun­st­gebit, met afdruk € 44,21
P10* Gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, 1–4 ele­menten € 82,89
P14 Indi­vidu­ele afdruk met ran­dop­bouw € 60,78
P15* Gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, 5–13 ele­menten € 165,77
P16 Toes­lag voor indi­vidu­ele afdruk met ran­dop­bouw bij gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars € 60,78
P17 Toes­lag voor bee­treg­is­tratie met spec­i­fieke appa­ratuur € 55,26
P21* Volledig kun­st­gebit bovenkaak € 165,77
P25* Volledig kun­st­gebit onderkaak € 221,03
P30* Volledig kun­st­gebit boven– en onderkaak € 359,17
P34* Frame kun­st­gebit, 1–4 ele­menten € 226,55
P35* Frame kun­st­gebit, 5–13 ele­menten € 309,44
P36 Indi­vidu­ele afdruk zon­der ran­dop­bouw € 27,63
P37 Fron­top­stelling in aparte zit­ting € 33,15
P40 Toes­lag imme­di­aat kun­st­gebit, kun­st­gebit­tarief, ver­hoogd met per imme­di­aat te ver­van­gen ele­ment € 13,81
P52* Opvullen gedeel­telijk kun­st­gebit /framekunstgebit, indi­rect met ran­dop­bouw € 82,89
P56 Tis­sue con­di­tion­ing gedeel­telijke kun­st­gebit of framekun­st­gebit € 38,68
P60 Uit­ge­breid onder­zoek naar func­tioneren van het bestaande kun­st­gebit € 33,15

Sluiten

Implan­taten

Tarieven implan­taten:

J01* Ini­tieel onder­zoek implan­tolo­gie € 61,27
J40* Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41* Elke vol­gende mag­neet, druk­knop € 32,99
J42* Staaf tussen twee implan­taten € 193,23
J43* Elke vol­gende staaf tussen implan­taten in dezelfde kaak € 61,27
J50* Boven– en onder klikgebit € 485,43
J51* Onder-klikgebit € 315,76
J52* Boven– klikgebit € 315,76
J53* Omvorm­ing klikgebit € 94,26
J54* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen twee implan­taten € 122,54
J55* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen drie of vier implan­taten € 141,39
J56* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen meer dan vier implan­taten € 164,95
J57 Toes­lag vervangings-klikgebit op bestaande stegcon­struc­tie tussen twee implan­taten € 80,12
J58 Toes­lag vervangings-klikgebit op bestaande stegcon­truc­tie tussen drie of vier implan­taten € 103,68
J59 Toes­lag vervangings-klikgebit op bestaande stegcon­truc­tie tussen meer dan vier implan­taten € 127,25
J70* Opvullen zon­der staafde­mon­tage € 131,96
J71* Opvullen met staafde­mon­tage op twee implan­taten € 164,95
J72* Opvullen met staafde­mon­tage op drie of vier implan­taten € 188,52
J73* Opvullen met staafde­mon­tage op meer dan vier implan­taten € 212,08
J74* Reparatie zon­der staafde­mon­tage € 51,84
J75* Reparatie met staafde­mon­tage op twee implan­taten € 98,97
J76* Reparatie met staafde­mon­tage op drie of vier implan­taten € 122,54
J77* Reparatie met staafde­mon­tage op meer dan vier implan­taten € 146,10

Sluiten

De reken­ing is samengesteld uit de diverse ver­richtin­gen die tij­dens uw bezoek hebben plaats gevon­den. Elke ver­richt­ing is voorzien van een uni­versele code, die een vereen­voudig­ing vormt t.o.v. het oude sys­teem. Het aan de code gekop­pelde bedrag ver­schilt van prak­tijk tot prak­tijk. Deze pri­jzen­li­jst betreft de zoge­naamde stan­daard­pri­js­li­jst. Alle pri­jzen zijn onder voor­be­houd, aan veran­der­ing onder­he­vig en men kan hier geen rechten aan ontle­nen. De indi­vidu­ele toepass­ing van de tarieven per indi­vidu en mond kan afwijken. U mag ons altijd om een begrot­ing vra­gen zodat u goed inzicht heeft in de eventuele kosten die u mag verwachten.

1) Boven­staande infor­matie is ontleend aan de offi­ciële tarief­beschikking van de Ned­er­landse Zor­gau­toriteit, deze is altijd lei­dend. Tand­prothetis­che Prak­tijk ”Hagen” BV is niet aansprake­lijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samen­hangt met het gebruik van de gegevens.
Share →