[ A+ ] /[ A- ]

Tarievenlijst Tandprothetische Praktijk “Hagen” B.V.

Hieron­der vin­dt u een lijst van presta­ties, codes en tarieven vast­gesteld door de Ned­er­landse Zor­gau­toriteit. De tarieven­li­jst geldt van 1 jan­u­ari 2019 t/m 31 decem­ber 2019. Deze tarieven gelden voor iedereen. Indi­en uw zorgverzek­er­aar een con­tract heeft afges­loten met onze prak­tijk kun­nen andere tarieven gelden.

Wegens grote vari­atie in mate­ri­aal- en/of tech­niekkosten per patiënt mak­en deze geen onderdeel uit van de vast­gestelde stan­daard­pri­js van de presta­tie, maar wor­den apart in reken­ing gebracht. De betr­e­f­fende presta­ties zijn gemar­keerd met een ster­ret­je (*).

Consultatie en diagnostiek

Tarieven con­sul­tatie en diag­nos­tiek:

C11 Peri­odieke con­t­role € 21,78
C13 Prob­leemgericht con­sult € 21,78
C22 Schriftelijke medis­che anam­nese € 21,78

(De peri­odieke con­t­role, het prob­leemgericht con­sult en de schriftelijke medis­che anam­nese zijn bij Hagen gratis)

Sluiten

Kunstgebitten

Tarieven kun­st­gebit­ten:

P02* Opvullen volledig kun­st­gebit, indi­rect met ran­dop­bouw € 85,97
P06 Tis­sue con­di­tion­ing volledig kun­st­gebit € 40,12
P07* Reparatie volledig kun­st­gebit, zon­der afdruk € 17,19
P08* Reparatie volledig kun­st­gebit, met afdruk € 45,85
P10* Gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, 1–4 ele­menten € 85,97
P14 Indi­vidu­ele afdruk met ran­dop­bouw € 63,04
P15* Gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, 5–13 ele­menten € 171,94
P16 Toes­lag voor indi­vidu­ele afdruk met ran­dop­bouw bij gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars € 63,04
P17 Toes­lag voor bee­treg­is­tratie met spec­i­fieke appa­ratu­ur € 57,31
P21* Volledig kun­st­gebit bovenkaak € 171,94
P25* Volledig kun­st­gebit onderkaak € 229,25
P30* Volledig kun­st­gebit boven- en onderkaak € 372,53
P34* Frame kun­st­gebit, 1–4 ele­menten € 234,98
P35* Frame kun­st­gebit, 5–13 ele­menten € 320,95
P36 Indi­vidu­ele afdruk zon­der ran­dop­bouw € 28,66
P37 Fron­top­stelling in aparte zit­ting € 34,39
P40 Toes­lag imme­di­aat kun­st­gebit, kun­st­gebit­tarief, ver­hoogd met per imme­di­aat te ver­van­gen ele­ment € 14,33
P52* Opvullen gedeel­telijk kun­st­gebit /framekunstgebit, indi­rect met ran­dop­bouw € 85,97
P56 Tis­sue con­di­tion­ing gedeel­telijke kun­st­gebit of framekun­st­gebit € 40,12
P60 Uit­ge­breid onder­zoek naar func­tioneren van het bestaande kun­st­gebit € 34,39

Sluiten

Implantaten

Tarieven implan­tat­en:

J01* Ini­tieel onder­zoek implan­tolo­gie € 63,56
J40* Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41* Elke vol­gende mag­neet, druk­knop € 34,23
J42* Staaf tussen twee implan­tat­en € 200,46
J43* Elke vol­gende staaf tussen implan­tat­en in dezelfde kaak € 63,56
J50* Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51* Onder-klikgebit € 327,58
J52* Boven- klikgebit € 327,58
J53* Omvorm­ing klikgebit € 97,79
J54* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen twee implan­tat­en € 127,12
J55* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen drie of vier implan­tat­en € 146,68
J56* Omvorm­ing klikgebit bij staven tussen meer dan vier implan­tat­en € 171,13
J57 Toes­lag ver­vang­ings-klikgebit op bestaande stegcon­struc­tie tussen twee implan­tat­en € 83,12
J58 Toes­lag ver­vang­ings-klikgebit op bestaande stegcon­truc­tie tussen drie of vier implan­tat­en € 107,56
J59 Toes­lag ver­vang­ings-klikgebit op bestaande stegcon­truc­tie tussen meer dan vier implan­tat­en € 132,01
J70* Opvullen zon­der staafde­mon­tage € 136,90
J71* Opvullen met staafde­mon­tage op twee implan­tat­en € 171,13
J72* Opvullen met staafde­mon­tage op drie of vier implan­tat­en € 195,57
J73* Opvullen met staafde­mon­tage op meer dan vier implan­tat­en € 220,02
J74* Reparatie zon­der staafde­mon­tage € 53,78
J75* Reparatie met staafde­mon­tage op twee implan­tat­en € 102,68
J76* Reparatie met staafde­mon­tage op drie of vier implan­tat­en € 127,12
J77* Reparatie met staafde­mon­tage op meer dan vier implan­tat­en € 151,57

Sluiten

De reken­ing is samengesteld uit de diverse ver­richtin­gen die tij­dens uw bezoek hebben plaats gevon­den. Elke ver­richt­ing is voorzien van een uni­verse­le code, die een vereen­voudig­ing vormt t.o.v. het oude sys­teem. Het aan de code gekop­pelde bedrag ver­schilt van prak­tijk tot prak­tijk. Deze pri­jzen­li­jst betre­ft de zoge­naamde stan­daard­pri­js­li­jst. Alle pri­jzen zijn onder voor­be­houd, aan veran­der­ing onder­he­vig en men kan hier geen recht­en aan ontle­nen. De indi­vidu­ele toepass­ing van de tarieven per indi­vidu en mond kan afwijken. U mag ons alti­jd om een begrot­ing vra­gen zodat u goed inzicht heeft in de eventuele kosten die u mag verwacht­en.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandprothetische Praktijk ”Hagen” BV is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Share →