[ A+ ] /[ A– ]

Par­tiële prothese (plaatje/frame)

Func­tiehers­tel met een gedeel­telijk kunstgebit

Als u nog een aan­tal tanden en kiezen hebt, maar niet vol­doende om lekker te eten en praten, kunt u een gedeel­telijk gebit nemen. Ook als het rest­gebit niet sta­biel is, er kiezen van de bovenkaak uit gaan zakken of als de beet heel ongelukkig is zon­der ver­vang­ing van de getrokken kiezen is een gedeel­telijk kun­st­gebit een manier om de beet te her­stellen en daarmee niet alleen het rest­gebit te bescher­men, maar ook de func­tie te her­stellen. Zo kunt u weer nor­maal eten, praten en lachen.

Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den voor een gedeel­telijk kunstgebit.

Een gedeel­telijk kun­st­gebit van kunsthars

Een volledig kun­st­gebit is gemaakt van tand­vleeskleurig kun­sthars en kun­sthars of porse­leinen tanden. Een gedeel­telijk kun­st­gebit of ’plaatje’ wordt op dezelfde manier gemaakt, alleen met ’gaten’ waar de eigen tanden nog staan. Afhanke­lijk van de hoeveel­heid en de plaats van het rest­gebit kan dit ste­vig vast zit­ten omdat het aan de bin­nenkant (ver­hemelte of tongz­i­jde) tegen de andere tanden en kiezen aan zit. Soms zijn er nog weinig eigen tanden en kiezen en dan kan het wel loszit­ten omdat het niet de vastzuigende werk­ing heeft van een volledig kun­st­gebit.
Als het los zit kan met een gebo­gen met­alen haakje om de kiezen iets meer hou­vast gemaakt wor­den, maar deze kun­nen ook weer de kiezen beschadi­gen als ze teveel schuren. Een gedeel­telijk kun­st­gebit heeft dus als nadeel dat het niet heel goed is voor de eigen tanden en kiezen, ook omdat er vaak veel plaque en tand­steen ontstaat langs de tand­halzen. Een ander nadeel is dat er op het ver­hemelte ook een plaat zit, net als bij een volledig kunstgebit.

Vaak wordt een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars gemaakt als over­gangsmid­del naar een volledig kun­st­gebit. Groot voordeel namelijk van zo’n gedeel­telijk kun­st­gebit is dat er makke­lijk tanden en kiezen aangezet kun­nen wor­den, als er later weer iets getrokken moet wor­den. Zo groeit u langzaam naar een volledig kun­st­gebit toe en dat is vaak pret­tiger dan ineens alles te laten trekken.

Een gedeel­telijk kun­st­gebit of frameprothese

Een andere mogelijkheid is een frame­prothese. Dit is ook een gedeel­telijk kun­st­gebit maar heeft een met­alen basis, waar het tand­vleeskleurig kun­sthars aan vast zit. Aan deze met­alen basis zit­ten ’klam­mers’, dat zijn met­alen haak­jes die om de eigen kiezen vast zit­ten. Deze klam­mers zijn hele­maal naar de vorm van de kiezen gegoten en passen dus heel nauw. Daarom schrapen ze niet langs de tanden en zullen ze geen beschadigin­gen maken. Een frame­prothese zit over het alge­meen lekker vast. Omdat deze vorm van een gedeel­telijk kun­st­gebit een volledige met­alen basis heeft, heeft u ook geen plaat op het ver­hemelte. Een smalle en dunne met­alen brug of ring op het ver­hemelte geeft veel meer com­fort dan een volledige plaat van kun­sthars. Boven­dien zijn de gegoten ankers zodanig gecon­strueerd dat er geen voed­se­limpact plaats vindt en daar­door veel min­der plaque en tand­steen zal ontstaan.

Een frame­prothese, in tegen­stelling tot een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, is gemaakt met als doel het behoud van de rest van de tanden en kiezen. Een nadeel is dat het bij een frame­prothese moeil­ijker is om kiezen bij te plaat­sen, maar is uit­er­aard wel mogelijk.

Share →