[ A+ ] /[ A– ]

Klikgebit op implantaten

De meest voorkomende vorm van implan­tolo­gie in Ned­er­land is die, waar aan een totaal loszit­tende onder­prothese weer hou­vast wordt gegeven: het zoge­noemde klikgebit op implantaten.

Het prob­leem van de onder­prothese is, dat die door het sterke slinken van de kaak in de loop van de tijd steeds losser gaat zit­ten. Door dat slinken van het bot van de onderkaak komt ook de hoofdzenuw in de onderkaak steeds meer naar het opper­vlak zodat de beweg­in­gen van de prothese pijn kun­nen veroorza­ken. Zo erg zelfs dat het nor­male func­tioneren zoals eten en spreken ermee belem­merd wordt. Om die reden wordt de klikprothese op implan­taten vaak door de verzek­er­aar geheel vergoed.

In onze prak­tijk gaan we meestal uit van twee implan­taten met daarop een met­alen staafje (ook wel steg genoemd). Op die steg klikt de prothese door mid­del van een klipje vast (ook wel ruiter genoemd). Uit­er­aard kunt u het kun­st­gebit zelf uit­ne­men om deze te reini­gen. Soms is het echter nodig een volledig implan­taat gedra­gen prothese te ver­vaardi­gen op 3 of 4 implan­taten omdat er spec­i­fieke prob­le­men zijn die een goed resul­taat met twee implan­taten in de weg staan.

Tegen­wo­ordig wor­den er ook steeds vaker implan­taten in de bovenkaak geplaatst. Door de slechtere kwaliteit van het bot in de bovenkaak en een andere wijze waarop de prothese op de kaak aansluit zijn er in de bovenkaak altijd min­i­maal vier of meer implan­taten nodig. Omdat de bovenkaak door uit­brei­din­gen van neus­bi­jholten soms hele­maal hol is, is het niet altijd zomaar mogelijk implan­taten te plaat­sen. Wat we inmid­dels wel weten is dat implan­taten, waar ook in de kaak, een enorme ver­be­ter­ing van de lev­en­skwaliteit kun­nen geven.

De pro­ce­dure voor een prothese op implantaten

Om een prothese op implan­taten te laten maken bent u wel even bezig. De hele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer elf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en vijf weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een langer ter­mijn. Hagen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risico van het afs­toten van de implan­taten. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dragen.

Con­sult

Indien implan­taten bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jst Hagen u door naar de Implan­toloog die tevens geves­tigd is bin­nen onze prak­tijk. Tij­dens dit con­sult bij de Implan­toloog beo­ordeeld hij of implanteren mogelijk is. Deze beo­ordel­ing vindt plaats aan de hand van een gesprek, een mon­don­der­zoek en aan­vul­lende röntgenfoto’s. Het kan ook zijn dat uw spec­i­fieke klachten niet op te lossen zijn door een prothese met implan­taten, maar dat u gewoon met een volledig kun­st­gebit geholpen kan worden.

Als onze Implan­toloog vindt dat een prothese op implan­taten een goede indi­catie is, dan vraagt hij deze behan­del­ing aan bij uw zorgverzek­er­aar. Het kan een aan­tal weken duren voor­dat de machtig­ing ver­strekt is. De hele pro­ce­dure – de foto, de aan­vraag, het implanteren en het maken van het nieuwe ‘klikgebit’– vindt plaats in onze praktijk.

Uw prothese op implantaten

Nu kan het ‘klikgebit’ gemaakt gaan wor­den. Op de implan­taten wordt een met­alen staafje vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Van­daar de term ‘klikgebit’.

Share →