[ A+ ] /[ A- ]

Klikgebit op implantaten

De meest voorkomende vorm van implan­tolo­gie in Ned­er­land is die, waar aan een totaal loszit­tende onder­prothese weer hou­vast wordt gegeven: het zoge­noemde klikgebit op implan­tat­en.

Het prob­leem van de onder­prothese is, dat die door het sterke slinken van de kaak in de loop van de tijd steeds loss­er gaat zit­ten. Door dat slinken van het bot van de onderkaak komt ook de hoofdzenuw in de onderkaak steeds meer naar het opper­vlak zodat de beweg­in­gen van de prothese pijn kun­nen veroorza­k­en. Zo erg zelfs dat het nor­male func­tioneren zoals eten en spreken ermee belem­merd wordt. Om die reden wordt de klikprothese op implan­tat­en vaak door de verzek­er­aar geheel ver­goed.

In onze prak­tijk gaan we meestal uit van twee implan­tat­en met daarop een met­al­en staaf­je (ook wel steg genoemd). Op die steg klikt de prothese door mid­del van een klip­je vast (ook wel ruiter genoemd). Uit­er­aard kunt u het kun­st­gebit zelf uit­ne­men om deze te reini­gen. Soms is het echter nodig een volledig implan­taat gedra­gen prothese te ver­vaardi­gen op 3 of 4 implan­tat­en omdat er spec­i­fieke prob­le­men zijn die een goed resul­taat met twee implan­tat­en in de weg staan.

Tegen­wo­ordig wor­den er ook steeds vak­er implan­tat­en in de bovenkaak geplaatst. Door de slechtere kwaliteit van het bot in de bovenkaak en een andere wijze waarop de prothese op de kaak aansluit zijn er in de bovenkaak alti­jd min­i­maal vier of meer implan­tat­en nodig. Omdat de bovenkaak door uit­brei­din­gen van neus­bi­jholten soms hele­maal hol is, is het niet alti­jd zomaar mogelijk implan­tat­en te plaat­sen. Wat we inmid­dels wel weten is dat implan­tat­en, waar ook in de kaak, een enorme ver­be­ter­ing van de lev­en­skwaliteit kun­nen geven.

De procedure voor een prothese op implantaten

Om een prothese op implan­tat­en te lat­en mak­en bent u wel even bezig. De hele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer elf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en vijf weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een langer ter­mi­jn. Hagen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risi­co van het afs­toten van de implan­tat­en. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dra­gen.

Consult

Indi­en implan­tat­en bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jst Hagen u door naar de Implan­toloog die tevens geves­tigd is bin­nen onze prak­tijk. Tij­dens dit con­sult bij de Implan­toloog beo­ordeeld hij of implanteren mogelijk is. Deze beo­ordel­ing vin­dt plaats aan de hand van een gesprek, een mon­don­der­zoek en aan­vul­lende röntgenfoto’s. Het kan ook zijn dat uw spec­i­fieke klacht­en niet op te lossen zijn door een prothese met implan­tat­en, maar dat u gewoon met een volledig kun­st­gebit geholpen kan wor­den.

Als onze Implan­toloog vin­dt dat een prothese op implan­tat­en een goede indi­catie is, dan vraagt hij deze behan­del­ing aan bij uw zorgverzek­er­aar. Het kan een aan­tal weken duren voor­dat de machtig­ing ver­strekt is. De hele pro­ce­dure – de foto, de aan­vraag, het implanteren en het mak­en van het nieuwe ‘klikgebit’– vin­dt plaats in onze prak­tijk.

Uw prothese op implantaten

Nu kan het ‘klikgebit’ gemaakt gaan wor­den. Op de implan­tat­en wordt een met­al­en staaf­je vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Van­daar de term ‘klikgebit’.

Share →