[ A+ ] /[ A- ]

Aanpassingen

Uw kunstgebit herstellen met een rebasing

Als de pasvorm van uw gebit niet meer goed is kan uw Tand­protheti­cus dit een­voudig aan uw kun­st­gebit her­stellen. Een goede pasvorm is belan­grijk voor het draag­com­fort door­dat u geen voed­sel­resten onder het gebit kri­jgt, geen druk­plekken heeft en het gebit goed op zijn plaats bli­jft zit­ten. Als uw gebit goed past zult u ook min­der kans hebben op breuk.

Wan­neer uw gebit niet meer past kri­jgt u op de pun­ten waar het gebit nog wel con­tact heeft, een te grote druk, wat pijn­lijk is en waar­door het gebit kan breken. Als de pasvorm min­der is gewor­den kunt u uw kun­st­gebit aan­passen door de volledi­ge basis te vernieuwen. Dit heet een rebas­ing van de prothese. Aangezien uw kak­en alti­jd bli­jven slinken, ook al gaat het langza­am, zal na ongeveer twee jaar in de meeste gevallen de pasvorm niet meer opti­maal zijn en moet u uw kun­st­gebit her­stellen met een rebas­ing.

Om dat te beo­orde­len laat dan uw kun­st­gebit min­i­maal één maal per twee jaar con­trol­eren door uw tand­protheti­cus. Het is ver­standig dit advies op te vol­gen, ook als u geen klacht­en of prob­le­men heeft. Het slinken van de kak­en gaat namelijk zo onopge­merkt dat het u in eerste instantie niet opvalt.

Als u daarom regel­matig terug­gaat voor con­t­role (con­t­role is bij Hagen gratis) houdt uw Tand­protheti­cus alles voor u in de gat­en.

Hoe werkt een rebasing?

Hagen zal uw kun­st­gebit her­stellen door met uw oude gebit als afdruk­mal een afdruk in de mond te nemen. Hij gebruikt hier­voor meestal een rub­ber­achtig mate­ri­aal. Als u afdrukken (hap­pen) verve­lend vin­dt omdat u het gevoel hebt dat het in uw keel loopt, hoeft u hier met een rebas­ing niet bang voor te zijn. Er is maar heel weinig afdruk­ma­te­ri­aal nodig voor een rebas­ing, dus er zal bij­na niets naar achter lopen.

De Tand­protheti­cus zal de hele basis van uw kun­st­gebit her­stellen. Meestal duurt het een volledi­ge dag voor­dat u het gebit weer kunt ophalen.

Uw kunstgebit herstellen na een breuk

Als uw gebit gebro­ken is, kunt u bij Hagen terecht om deze te lat­en repar­eren. Ook als er maar een klein stuk­je van af is, is het raadza­am om bij Hagen langs te komen. Scherpe ran­den of een ver­min­derd hou­vast kan verve­lende klacht­en geven. Als het breukvlak door de basis van het gebit gaat, is het mogelijk dat uw Tand­protheti­cus een ver­volg con­troleaf­spraak met u wil mak­en om de pasvorm van uw prothese te beo­orde­len. Een rebas­ing beho­ord na beo­ordel­ing tot de mogelijkhe­den.

Een breuk in uw kun­st­gebit her­stellen met sec­on­den­li­jm is niet ver­standig. Super­li­jm of sec­on­den­li­jm gaat een chemis­che reac­tie aan met de kun­sthars en dan wordt het kun­st­gebit her­stellen een lastige klus. Boven­di­en ver­valt de garantie op de prothese wan­neer u zelf de reparatie probeert uit te voeren.

Share →